W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Anna Miśniakiewicz, Mariusz Dybał, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa.

W trakcie spotkania zostały opracowywane kluczowe wnioski odnośnie współtworzenia usług, beneficjentów, interesariuszy, użytych metod, innowacyjnych rozwiązań. Omawiane były także osiągnięcie przez ProPoLab założeń projektu CoSIE.

Aldona Wiktorska-Święcka zwróciła uwagę na potrzebę konieczność uporządkowania, ewaluacji projektu -po to by było możliwe określenie co zostało wypracowane, co można pokazać na zewnątrz.

Przegląd poszczególnych pakietów, jak również dyskusja po prezentacji każdego z nich, pozwoliły na formułowanie wniosków. Anna Janus, przedstawiła pakiet WP 3, formułując pytania dotyczące m.in. roli obywatela we współtworzeniu. Tu Jerzy Lech zwrócił uwagę na konieczność przekazywania interesariuszom wiedzy spójnej, która na początku nie była łatwa. Tomasz Kapłon odpowiadając na pytanie o wdrażanie usług, zaznaczył fakt posiadania kapitału ludzkiego. Marek Ferenc mówił o konieczności powiązania projektu z interesariuszami.

Aldona Wiktorska-Święcka wskazała na potraktowanie tego spotkania warsztatowego , jako autorefleksji, a więc świadomości nie tylko tworzenia projektu ProPoLab na zewnątrz, ale też uczenia się, opanowania kultury współtworzenia. Następnie Anna Miśniakiewicz przedstawiła pakiet WP4, pokazując raportowanie społeczne, a także fragmenty sfilmowanych wypowiedzi. O nich też mówił Marek Ferenc, wskazał też konieczną ścieżkę działania dla osób, będących Reporterami Społecznymi. Konrad Postawa sugerował konieczność przygotowania takich osób do działania, zaczynając od przygotowywania przez nie zdjęć.

O wykorzystywaniu danych, przechowywaniu danych projektu, o użyciu technologii informacyjnych, wykorzystaniu mediów społecznościowych mówił
Mariusz Dybał. Przedstawił pytania dotyczące tej kwestii. Tu Konrad Postawa wskazywał na zalety Facebooka, w dotarciu do odbiory.

Pakiet WP6 – relacje między projektem a interesariuszami – omówiła Anna Janus. O zastosowaniu wiedzy i mądrości społecznej, czyli o merytokracji, zalecanej przez Komisję Europejską mówiła Aldona Wiktorska-Święcka.

Pakiet WP 7 czyli mapę drogową działań projektowych zaprezentowała Anna Miśniakiewicz. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad mieszkalnictwem
senioralnym, a także pojęciem co-creation. Tę część moderowała Anna Janus. Marek Ferenc przypomniał początki działań, dotyczących mieszkalnictwa senioralnego na Popowicach.

O technikach stosowanych w czasie procesu współtworzenia, o kwestiach technicznych o głównych wnioskach projektu, dyskutowali członkowie zespołu pod koniec spotkania. Komunikacja wewnętrzna zespołu i zewnętrzna z interesariuszami to – zdaniem Marka Ferenca – kwestie konieczne do dopracowania. Członkowie zespołu odpowiadali na pytania podsumowujące projekt, jego innowacyjny charakter.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Warsztaty online zespołów ProPoLab – 20.01.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *