Wizja projektu

CoSIE jest akronimem od słów Co-creation of Service Innovation in Europe, co można przetłumaczyć jako Współtworzenie usług publicznych w Europie. Za pośrednictwem CoSIE chcemy zainicjować początek nowej ery wspólnego tworzenia usług publicznych. W naszej opinii zrównoważona, strategiczna zmiana w sferze usług publicznych może zostać osiągnięta przez:

 • zwiększenie potencjału innowacyjnego oraz kompetencji współtworzenia wśród dostarczycieli usług publicznych,
 • opracowanie oddolnego podejścia opartego na faktach,
 • system otwartych danych połączony z otwartością na opinie użytkowników usług,
 • przyjęcie metody współtworzenia oraz nowych rozwiązań z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • wykorzystanie różnych mediów w celu zaangażowania obywateli,
 • wzmocnienie oraz nowe sposoby współpracy między obywatelami a podmiotami publicznymi, prywatnymi i trzecim sektorem.

Dzięki innowacyjnym praktykom, projekt CoSIE ma na celu integrację wszystkich obywateli oraz wspieranie ich jako aktywnych członków społeczeństwa.

Cele i zadania

Partnerzy CoSIE będą aktywnie poszukiwać nowych sposobów wykorzystania narzędzi cyfrowych i systemu otwartych danych jako czynnika umożliwiającego współtworzenie usług publicznych. Projekt ma dwa nadrzędne cele:

 • przyspieszenie aktywnego kształtowania priorytetów usług publicznych przez beneficjentów oraz ich nieformalnych sieci wsparcia,
 • angażowanie obywateli, zwłaszcza grup często nazywanych „trudno dostępnych”, we wspólne projektowanie usług publicznych.

Cele podzielono na sześć zadań:

 1. opracować oraz wykorzystać wiedzę opartą na zasobach w celu wspierania nowych sposobów, które umożliwią podmiotom sektora publicznego redefinicję zadań,
 2. przetestować i dostarczać dziewięć studiów przypadków ukazujących możliwy zbiór usług publicznych współtworzonych przez różną kombinację sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego,
 3. wyciągnąć wnioski przekrojowe ze studiów przypadków i wykorzystać innowacyjne metody wizualizacji w celu weryfikacji oraz dzielenia się nowymi pomysłami i modelami dobrego zarządzania,
 4. stosować podejście innowacyjne, ale i odpowiednie do lokalnych kontekstów i beneficjentów w celu zebrania ich opinii na temat współtworzenia usług publicznych,
 5. zapewnić zrównoważony rozwoju poprzez ustanowienie lokalnych liderów do animowania dialogu i współpracy mimo różnych punktów widzenia interesariuszy osadzonych w sieciach społecznościowych,
 6. odkryć i upowszechnić nową wiedzę ze studiów przypadków poprzez stworzenie przystępnej, przyjaznej dla użytkownika mapy drogowej do współtworzenia usług publicznych zarówno dla usługodawców jaki i ich partnerów.

Fakty na temat CoSIE

Projekt będzie realizowany jako wspólne przedsięwzięcie 24 partnerów z 10 krajów UE. Podczas realizacji CoSIE partnerzy będą testować i rozwijać różnorodne metody współtworzenia w dziedzinie usług publicznych.

Numer referencyjny projektu: 770492
Data rozpoczęcia: 01.12.2017
Data zakończenia: 30.11.2020
Czas trwania: 36 miesięcy
Partnerzy: 24
Kraje: 10
Łączny koszt projektu: 4 841 411,25 € dla 24 podmiotów z 10 krajów Unii Europejskiej
Rodzaj programu: Horyzont 2020. Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.
Skrót programu: H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 / H2020-SC6-COCREATION-2017

Studia przypadków

Dzięki dziewięciu realnym, opartym na zasadzie współtworzenia, studiom przypadków projekt CoSIE ma na celu:

 • przyspieszenie aktywnego kształtowania priorytetów usług publicznych przez beneficjentów oraz ich nieformalnych sieci wsparcia,
 • angażowanie obywateli, zwłaszcza grup często nazywanych „trudno dostępnych”, we wspólne projektowanie usług publicznych.

W doborze studiów przypadków uwzględniliśmy następujące wymiary: pokrycie grup wrażliwych i „trudno dostępnych”, znaczące wyzwania społeczne, innowacje oraz różne etapy życia (dzieci i młodzież, osoby dorosłe w wieku produkcyjnym i osoby starsze). Do grup szczególnie zagrożonych należą imigranci, Romowie, długotrwale bezrobotni, osoby skazane oraz osoby wykluczone ze względu na miejsce zamieszkania. Lista studiów przypadków zawiera następujące pozycje z dziewięciu krajów:

 • Kooperatywa mieszkaniowa seniorów – Polska
 • Osoby niepełnosprawne w odosobnionych rejonach – Estonia
 • Umiejętności przedsiębiorcze dla bezrobotnych długookresowo – Hiszpania
 • Ekonomia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich – Węgry
 • Przeprojektowanie usług społecznych – Holandia
 • Zmniejszenie otyłości u dzieci – Włochy
 • Usługi dla popełniających wykroczenia – Wielka Brytania
 • Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych – Szwecja
 • Upodmiotowienie młodzieży – Finlandia