Do poczytania

Poniżej zamieszczamy publikacje ciekawe, pouczające i dające dużo do myślenia. Zachęcamy jednocześnie do ich lektury.

Współtworzenie usług publicznych – od teorii do praktyki – poradnik

Poradnik powstał po to, by pomóc zrozumieć współtworzenia usług publicznych w polskiej rzeczywistości. By stać się inspiracją do poszukiwania własnych rozwiązań w tym obszarze, a przede wszystkim by zachęcić i ułatwić praktyczne wykorzystanie tego podejścia.

Współtworzenie usług w obszarze mieszkalnictwa senioralnego w Polsce

ProPoLab – od marzeń do rzeczywistości. Koncepcja współtworzenia usług publicznych, której poświęcona jest ta książka, dotyczy praktycznego wymiaru przebudowy ich systemu w Polsce w warunkach europeizacji i globalizacji.

Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego

Starzenie się społeczeństwa, czyli wzrost odsetka osób starych, jest jednym z podstawowych problemów dzisiejszych czasów. W przekroju globalnym ludzkość jest dzisiaj starsza niż kiedykolwiek w historii.

Mieszkalnictwo społeczne jest jak yeti…

Problematyką dotyczącą mieszkalnictwa społecznego zajmuję się od kilkunastu lat. I nawet jeśli w ostatnich latach stała się bardziej popularna w europejskiej debacie publicznej, w dalszym ciągu mogę stwierdzić, że brakuje powszechnie używanej i jednoznacznej definicji tego pojęcia.

Przegląd zagranicznych praktyk dotyczących organizowania społeczności lokalnej

Idea domów wielopokoleniowych rozumianych jako miejsce, w którym wspólnie żyją osoby niespokrewnione, w różnym wieku i o różnych potrzebach społecznych, wzajemnie sobie pomagając i tworząc spójną grupę sąsiedzką, jest stosunkowo nowym konceptem.

O projekcie Laboratorium Popowice i CoSIE

CoSIE jest akronimem od słów Co-creation of Service Innovation in Europe, co można przetłumaczyć jako Współtworzenie usług publicznych w Europie. Za pośrednictwem CoSIE chcemy zainicjować początek nowej ery współtworzenia usług publicznych. W naszej opinii zrównoważona, strategiczna zmiana w sferze usług publicznych może zostać osiągnięta.

Jakość życia ludzi starszych – wybrane problemy

Dyskryminacja ze względu na wiek oznacza nierówne traktowanie jednostek z uwagi na ich wiek. Najczęściej uderza ona w seniorów, obniżając ich aktywność, samoocenę i ocenę formułowaną przez innych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych, kulturowych uwarunkowań ageizmu oraz jego przejawów.

Sztuka uliczna jako medium komunikacji społecznej w Europie

Jak zauważył Denis McQuail, charakterystyczną cechą sztuki jest jej potencjał radykalizmu. Szczególnie wyraźnie dostrzegalny jest on w przypadku sztuki ulicznej. Widoczne na ulicach głosy protestu wpływały i wpływają na nastroje społeczne. Jako alternatywna platforma komunikacji, zwłaszcza w czasach kryzysów i konfliktów.

AFO – Analiz Funkcjonalna Osiedli Wrocławia

Projekt prowadzony od września 2015 do września 2016 w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Wrocław (29.07.2015/1647) polegał na wykonaniu szerokich, kompleksowych oraz interdyscyplinarnych badań mających na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli.

Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego

Projekt „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Konsorcjum. Analizy zostały  zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budownictwo Senioralne w Polsce

Od kilkunastu lat pojawiają się w publikacjach i wypowiedziach demografów i polityków prognozy ukazujące proces przyspieszonego starzenia się polskiego społeczeństwa. Proces ten zagraża stabilności systemu emerytalnego i grozi wyhamowaniem rozwoju gospodarczego kraju.

Innowacje społeczne jako nowy paradygmat polityki publicznej w Unii Europejskiej

Podejście inwestycyjne w politykach publicznych jest zupełnie nowym spojrzeniem na te polityki, które tradycyjnie w perspektywie koncepcji państwa dobrobytu (ang. welfare state) postrzegane były jako koszt obciążający system gospodarczy. Zwraca ono uwagę na produktywność działań publicznych.

Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej

Z wielkim zadowoleniem przyjmuję publikację badania pt. „Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej”, zleconego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i przeprowadzonego przez CIRIEC. Opublikowaliśmy trzy kolejne badania począwszy od 2008 r.

Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi

Strategia powstała głównie dzięki aktywnemu zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i organizacji pozarządowych, ale swoją opinię i uwagi wyraziło ponad 200 uczestników międzysektorowej współpracy we Wrocławiu.

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania

Podczas gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką. Chociaż opatrzyliśmy starość eufemizmami np. „jesień życia”, nie zmienia to faktu, że większość ludzi obawia się starości.

Wrocławska diagnoza sołeczna 2017

Wrocławska Diagnoza Społeczna (WDS) to kompleksowe badanie wrocławian obejmujące warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, dobrostan indywidualny, jak również rolę otoczenia zewnętrznego oraz ofertę usług miejskich w kreowaniu indywidualnej jakości życia.

Do obejrzenia

Oprócz publikacji, ciekawym źródłem wiedzy są także filmy, prelekcje oraz relacje z wydarzeń społecznych.

https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/videos/2128665697413753/

Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu cz. II – Działania lokalne i sąsiedzkie

Relacja z 2. Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z drugiej części wydarzenia. Tematem warsztatów są „Działania lokalne i sąsiedzkie w mieście” – czyli rzecz o budowaniu wspólnot, nie tylko mieszkaniowych.