Diagnoza potrzeb i oczekiwań Seniorów w zakresie usług społecznych na Popowicach – badanie ankietowe

W celu sprawdzenia słuszności wniosków osiągniętych na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych (warsztaty) oraz w celu kompleksowego
zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań seniorów mieszkających na Popowicach przeprowadziliśmy również badanie ankietowe. Zostało ono wykonane za pomocą tradycyjnych ankiet papierowych (PAPI), udział w nim wzięły 123 osoby. Ankieta była obszerna i poruszała wiele aspektów, jak: uczestnictwo w życiu społecznym, aktywności edukacyjna i fizyczna, poczucie bezpieczeństwa i związki z osiedlem Popowice, komunikacja i źródła informacji o życiu osiedla, identyfikacja z osiedlem, znajomość i potrzeby w zakresie usług społecznych, przestrzeń architektoniczna, ogólna ocena jakości życia seniorów na Popowicach.

Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że popowiccy seniorzy są mocno związani ze swoim osiedlem i wysoko oceniają jego zalety, jednakże są świadomi jego braków i niedoskonałości. Respondenci wykazali niewysoką aktywność społeczną i niechęć do angażowania się w przedsięwzięcia w tym zakresie, jednak pozytywnym aspektem jest deklarowanie oczekiwań większego wpływu na życie osiedla i podejmowanie decyzji z zakresu usług społecznych.

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety w bardzo skondensowany sposób, natomiast pełny raport z badania można zobaczyć tutaj: CoSIE – raport popularnonaukowy – Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Wyniki badań ankietowych

Jednym z elementów była diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie usług społecznych mieszkających na Popowicach seniorów. Średni wiek uczestników badania wyniósł niemal 73 lata, Sytuację mieszkaniową uczestników badania można określić jako dobrą – ponad 90% respondentów jest właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania, w którym zamieszkuje.

Uczestnictwo w życiu społecznym, aktywność edukacyjna i fizyczna
Popowiccy seniorzy najczęściej utrzymują relatywnie częste (raz w miesiącu lub częściej) kontakty z sąsiadami (74%) oraz rodziną (72%), rzadziej z przyjaciółmi (54%). Około ⅔ popowickich seniorów uprawia choćby okazjonalnie jakiś rodzaj aktywności fizycznej bądź sportu.

Poczucie bezpieczeństwa i związki z osiedlem Popowice
Ośmiu na dziesięciu seniorów mieszkających na Popowicach czuje się bezpiecznie. Najczęściej wskazywanym problemem związanym z bezpieczeństwem na Popowicach był brak poszanowania prawa i porządku poprzez śmiecenie, zakłócanie ciszy nocnej itp., z problemem takim zetknęło się ponad ¾ respondentów badania.

Komunikacja i źródła informacji o życiu osiedla
Niemal dwie trzecie uczestników badania uważa, że jest dobrze poinformowana o wydarzeniach na osiedlu Popowice. Dla niemal połowy popowickich seniorów jednym ze źródeł informacji o życiu i sprawach osiedla są sąsiedzi.

Identyfikacja z osiedlem
Mieszkający na Popowicach seniorzy w zdecydowanej większości czują się związani ze swoim osiedlem. Na 10 stopniowej skali średnia ocena wyniosła 8,59 a respondenci byli raczej zgodni w swoich osądach.

Znajomość i potrzeby w zakresie usług społecznych
Wśród usług społecznych, na które jest największe zapotrzebowanie i najmniejsza dostępność znalazły się: zajęcia popularyzujące wiedzę i profilaktykę medyczną, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, szkolenia i porady z zagadnień prawnych, ubezpieczeniowych i finansowych oraz szkolenia zapoznające seniorów z nowymi technologiami spotykanymi w codziennym życiu.

Przestrzeń architektoniczna
Respondenci ogólnie ocenili przestrzeń architektoniczną Popowic dobrze. Średnia ocen wszystkich uczestników badania wyniosła 6,98 na skala od 1 do 10.

Ogólna ocena jakości życia seniorów na Popowicach
Respondenci jakość swojego życia na osiedlu Popowice oceniali na 10 stopniowej skali od 1 (Bardzo źle) do 10 (Bardzo dobrze). W zdecydowanej większości uczestnicy badania ocenili jakość życia na Popowicach powyżej średniej, a oceny od 10 do 7 stanowiły ponad 4/5.

Deklarowane przez seniorów oczekiwanie większego wpływu na życie osiedla, podejmowane decyzje oraz zakres i jakość dostępnych usług społecznych może być trudne do zrealizowania przede wszystkim ze względu na raczej niewysoką aktywność społeczną seniorów i niechęć do angażowania się w przedsięwzięcia w tym zakresie.