Spotkanie z dnia 20.07.2018

W siedzibie Fundacji Aktywny Senior, miało miejsce spotkanie poświęcone Laboratorium Popowice, czyli pilotażowemu stosowaniu wspólnego tworzenia usług publicznych na Popowicach. Wchodzi ono w skład projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie”.

W spotkaniu 20.07.2018 r. uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego – Anna Janus, Paweł Timler ze strony Fundacji Aktywny Senior Daria Sudoł, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Jerzy Lech, Marek Ferenc.

Spotkanie prowadził Paweł Timler, który poinformował, że w ramach zespołu uniwersyteckiego on i Anna Janus będą zajmować się głównie podstawami teoretycznymi, metodologią badań (wsparcie dla FAS) i ewaluacją. Wyjaśnił on podział pilotaży w projekcie na grupy A, B i C, kto w nich uczestniczy i jakim obszarem usług się zajmują. Omówił też zależności między grupami i terminarz poszczególnych grup krajowych na szczeblu konsorcjum i projektu.

Paweł Timler przybliżył też genezę i główne założenia projektu, w tym – stwierdzone przez Komisję Europejską – niedostosowanie do potrzeb mieszkańców dostępnych usług społecznych. Występuje ono także w zakresie zasobów finansów publicznych, kompetencji zarządzania nimi. itp. W Laboratorium Popowice i realizowanych w jego ramach 11 pilotażach, skumulowane są więc różne dostępne usługi, finansowane ze środków publicznych.

Poruszył on w swojej wypowiedzi brak dzielenia się wiedzą i ograniczone możliwości wdrażania wypracowanych rozwiązań narodowych. Na ten stan wpływają takie czynniki, jak otoczenie prawne, kultura polityczna, struktura administracyjna, mentalność, różnice w zasobności i inne poziomy różnic krajowych. Paweł Timler przedstawił przykładowy dokument Uniwersytetu z Manchester jako model dla dalszych działań. Ten model sugeruje, aby istotne i ważne dokumenty projektowe, umieszczać na polskiej stronie internetowej projektu.

Zebrani zgodzili się z poglądem, że aktualnie projektuje się usługi ogólnie dla zdefiniowanych grup osób. Nie są one skierowane do potrzebujących, bo brakuje koordynacji pomiędzy potrzebami, a tymi którzy je projektują i o nich decydują. Być może warto stworzyć inne bardziej spersonalizowane podejście do spraw społecznych mieszkańców UE. Podzielili także pogląd, że Laboratorium Popowice winno funkcjonować na dwóch poziomach. Praktycznym, czyli zdefiniowanym jak zadanie użytkowników, mające się zmienić Popowice i „otoczenie” krajowe. Teoretycznym, czyli jako model zmiany usług, wprowadzony i przetestowany w Polsce w obszarze mieszkalnictwa dla osób 65+, który może zostać wykorzystany w skali krajowej i UE.

Wśród stwierdzeń w dyskusji warto odnotować takie, iż partner społeczny- Fundacja Aktywny Senior jest predystynowany bardziej do działań w sferze praktycznej, a Uniwersytet Wrocławski bardziej w sferze teoretycznej. Laboratorium Popowice będzie wspólnym dziełem i oba podmioty mają tego świadomość. Z kolei Anna Janus, zaproponowała szersze doprecyzowanie wszystkich zaangażowanych w projekt jako „użytkowników” i tak przyjęto.

Zdaniem obecnych na spotkaniu, Laboratorium Popowice trzeba zdefiniować do końca 2018 roku, a od stycznia 2019 wdrażać. Spotkania z interesariuszami na obecnym etapie projektu są bardziej formą budowania relacji i możliwości współpracy, niż planowymi działaniami. Tworząc plan działania, należy pamiętać o tym, że będzie on podlegał ewaluacji. A tu jest już rola Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy spotkania zgodzili się , że należy zrobić i wypracować dogłębną i oczekiwaną diagnozę. Marek Ferenc postulował zastosowanie metody Designe Thinking (DT). Zaproponował przeprowadzenie diagnozy metodą open space w ramach pierwszego etapu DT czyli empatii. W kolejnym kroku powinny odbywać się spotkania grup tematycznych, wyłonionych podczas warsztatu open space. Należy też skatalogować problemy i pobudzić użytkowników do kreatywności w ich rozwiązywaniu. Następnie należy podzielić je na obszary tematyczne.

Ponieważ koniec sierpnia jest terminem ostatecznym do przygotowania metod i sposobu przygotowania diagnozy, ustalono kolejne spotkanie na 9.08.18 godz. 9.30. W trakcie tego warsztatowego spotkania, należy odpowiedzieć na pytania: Ile i jakie obszary usług powinny być rozpatrywane? Przy pomocy jakich metod mają powstawać szczegółowe rozwiązywania w planowanych zespołach? Ustalono także przygotowanie informacji dla konsorcjum o tym spotkaniu.

Notatkę sporządził: M.Ferenc

Notatka projektowa z dnia 20.07.2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *