W spotkaniu wzięli udział: Anna Miśniakiewicz, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Konrad Postawa.

W trakcie posiedzenia zespołu przygotowywane były odpowiedzi na poszczególne pytania, które Anna Miśniakiewicz umieszczała w odpowiednich
miejscach ankiety. Pytania dotyczyły ryzyk, związanych z projektem: czy ryzyko się zmaterializowała? Jaki był wpływ tego ryzyka na twoją pracę? Czy zastosowałeś środek ograniczający ryzyko?

W ankiecie były poruszone także ryzyka z poszczególnych dziedzin projektu. Oto one: piloci nie rozwijają usług zorientowanych na klienta. Słabe zaangażowanie partnerów projektu. Odpowiedzialność jest niewłaściwie rozłożona w konsorcjum. Piloci są rozproszeni, nie ma wspólnych celów. Nieefektywna i czasochłonna komunikacja i rozpowszechnianie w konsorcjum.

W ankiecie była także mowa o innych czynnikach, także zewnętrznych, stanowiących element ryzyka w realizacji projektu. Były to m.in.: nieoczekiwane odkrycia naukowe lub trudności techniczne. Cele, ambicje i oczekiwany wpływ całego projektu są stosunkowo wysokie, co może prowadzić do większego ryzyka niepowodzenia jednego lub kilku projektów pilotażowych. Covid-19 wpływ pandemii na cykl życia projektu. Integracja i synergia między pakietami roboczymi nie jest jasna. Współtworzenie jest powolnym i czasochłonnym procesem, który jest trudny do przechwycenia i udokumentowania.

Ankieta, dotyczyła również zagadnień komunikacyjnych i dokumentacyjnych. Były to następujące kwestie: partnerzy akademiccy i pilotażowi mają trudności w komunikacji w mediach społecznościowych, szczególnie poza komunikacją. Potencjalna wartość otwartych danych pozostaje niewykorzystana, ponieważ piloci nie są zaznajomieni z nim i dlatego nie wiedzą, kto mógłby skorzystać z informacji, które mogą generować. Współtworzenie jest powolnym i czasochłonnym procesem, który jest trudny do przechwycenia i udokumentowania. Trudne do uzgodnienia wspólne koncepcje współtworzenia.

Rozpoznanie ryzyk, możliwych do pojawienia się w projekcie pozwala unikać nieprzewidywanych zagrożeń w trakcie jego realizacji.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – 12-13.04.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *