Sektor 3

Celem spotkania było omówienie dalszych działań dotyczących realizacji projektu. Udział wzięli: Aldona Wiktorska–Święcka, reprezentująca Uniwersytet Wrocławski (UWr), Jerzy Lech i Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Marek Ferenc przedstawił propozycje przygotowania i podpisania umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy UW i FAS w celu podniesienia jakości współpracy pomiędzy stronami. Ustalono, że następnym tygodniu dojdzie do spotkania kierowników obu podmiotów w celu, przedyskutowania i podpisania umowy partnerskiej.

W trakcie spotkania omówiono także i oceniono przebieg spotkania z zarządem SMLW Popowice, który jest jednym z głównych interesariuszy w tym projekcie.  Przedyskutowano także niezrozumienie celu i przyszłych rezultatów projektu C0SIE przez wszystkie osoby, z którymi dotychczas się kontaktowano,

Dyskutowano też o zainteresowaniu projektem na Popowicach w obszarze ekonomi społecznej np. rożnego rodzaju usługi głównie dla osób starszych. Postanowiono, że Aldona Wiktorska–Święcka przygotuje wstępny opis a na najbliższym spotkaniu Komitetu Sterującego. Jest to konieczne i niezbędne ze względu na charakter tego projektu i programu H2020. Przygotowano i podpisano wspólnie zaproszenie Gminy Wrocław oraz SM Popowice z jej organami, do współpracy przy projekcie. Oba te podmioty będą głównymi beneficjentami i odbiorcami rezultatów tego projektu,

Podczas spotkania omówiono role pozostałych interesariuszy, sposób nawiązania z nimi współpracy. Ustalono, że zostaną oni zaproszeni do współpracy w realizacji projektu w odpowiednim czasie po diagnozie jaka zostanie przeprowadzona z mieszkańcami osiedla Popowice. Ustalono, że w pierwszym spotkaniu z interesariuszami, będą zawsze uczestniczyć razem przedstawiciele UWr i FAS,

Dokonano także przeglądu działań w poszczególnych 10 pakietach projektu a także rozrysowano strukturę grupy projektowej oraz budżet. Oba podmioty uznały, ze muszą się zwrócić do Lidera projektu o przesunięcia środków w ramach budżetu. Ustalono, że na początku kwietnia będzie przygotowany tekst informacji o projekcie wraz z wystąpieniem do Zarządu SM Popowice o umieszczenie go w gazecie osiedlowej „Nasze Popowice” w wydaniu, które ukarze się przed Walnym Zgromadzeniem SM Popowice,.

Na spotkaniu tym poinformowano się wzajemnie o powstaniu zwiastuna strony internetowej w domenie f-as.pl. Strona aktualnie jest w budowie i wkrótce zostanie uruchomiona w całości. Zasugerowano, aby w jak najkrótszym czasie była możliwość umieszczania na niej informacji o wykonanych zadaniach wynikających z poszczególnych pakietów projektu.

Notatkę sporządzili: M. Ferenc, J. Lech

Notatka projektowa z dnia 23.03.2018

Przeczytaj także: