Sektor 3

Spotkanie projektowe w dniu 23.03.18 z udziałem: Aldona Wiktorska–Święcka, reprezentująca Uniwersytet Wrocławski (UWr), Jerzy Lech i Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Celem spotkania było omówienie dalszych działań dotyczących realizacji projektu;

 1. FAS przedstawił propozycje przygotowania i podpisania umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy UW i FAS w celu podniesienia jakości współpracy pomiędzy stronami.
 2. Ustalono, że następnym tygodniu dojdzie do spotkania kierowników obu podmiotów w celu, przedyskutowania i podpisania umowy partnerskiej.
 3. Omówiono i oceniono przebieg spotkania z Zarządem SM Popowice, który jest jednym z głównych interesariuszy w tym projekcie.
 4. Omówiono stronę internetową z sugestią aby możliwie jak najszybciej zamieszczać informację o wykonanych zadaniach.
 5. Przedyskutowano niezrozumienie celu i przyszłych rezultatów projektu C0SIE, przez wszystkie osoby z którymi dotychczas się kontaktowano.
 6. Dyskutowaliśmy o zainteresowaniu projektem na Popowicach w obszarze ekonomi społecznej np. rożnego rodzaju usługi głównie dla osób starszych.
 7. Postanowiono, że Aldona WŚ przygotuje wstępny opis a na najbliższym spotkaniu Komitetu Sterującego (KS) wspólnie wypracuje się i opracuje opis celów i rezultatów projektu. Jest to konieczne i niezbędne ze względu na charakter tego projektu i programu H2020.
 8. Przygotowano i podpisano wspólnie zaproszenie Gminy Wrocław do współpracy przy projekcie. Zaproszenie do GW przekaże FAS najpóźniej do 26.03.2018. GW z jej jednostkami oraz SM Popowice z jej organami są najważniejszymi interesariuszami projektu i będą angażowani w cały jego przebieg. Oba te podmioty będą głównymi beneficjentami i odbiorcami rezultatów tego projektu.
 9. Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Wrocławia 6.04.2018r. zostaną przedstawione założenia projektu.
 10. Omówiono role pozostałych interesariuszy, sposób nawiązania z nimi współpracy. Ustalono, że zostaną oni zaproszeni do współpracy w realizacji projektu w odpowiednim czasie, po diagnozie jaka zostanie przeprowadzona z mieszkańcami osiedla Popowice. Rezultaty, rekomendacje i wnioski po ich opracowaniu zostaną przedstawione interesariuszom, jako argumenty do podjęcia udziału do współpracy w projekcie. Ustalono, że na pierwsze spotkania z interesariuszami będą zawsze uczestniczyć razem przedstawiciele UW i FAS.
 11. Omówiono udział studentów z UW z Instytutów, Politologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Filologii Angielskiej.
 12. Omówiono ogólnie działania w poszczególnych 10 pakietach WP.
 13. Wstępnie omówiono i rozrysowano strukturę Grupy projektowej, poszczególne działania w WP całego projektu, oraz budżet. Oba podmioty uznały, ze muszą się zwrócić do lidera projektu o przesunięcia środków w ramach  budżetu.
 14. Ustalono, że na początku kwietnia będzie również przygotowany tekst informacji o projekcie wraz z wystąpieniem do Zarządu SM o umieszczenie go w gazecie osiedlowej „Nasze Popowice”  w wydaniu, które ukarze się przed Walnym Zgromadzeniem SM Popowice.
 15. Ustalono, ze na początku kwietnia będzie również przygotowany tekst o projekcie dla gazety osiedlowej Osiedla Popowice.
 16. Nie do końca omówiono sprawę wywiadu do dodatku Gazety Wyborczej zatytułowanego „W trosce o seniorów – Senior XXI wieku”.
 17. Omówiono wstępnie udział Mariusza Dybała w działaniach związanych z kontaktami z Liderem projektu.
 18. Aldona WŚ powiadomi o dacie spotkania zapoznawczego Grupy projektowej obu partnerów jeszcze w marcu 2018 w Instytucie Politologii przy ul. Koszarowej.
 19. Poinformowano się wzajemnie o powstaniu zwiastuna Strony internetowej w domenie f-as.pl. Strona aktualnie jest w budowie i wkrótce zostanie uruchomiona w całości. Zasugerowano aby w jak najkrótszym czasie była możliwość umieszczania na niej informacji (streszczeń) o wykonanych zadaniach wynikających z poszczególnych WP.

Notatkę sporządzili: M. Ferenc, J.Lech

Notatka projektowa z dnia 23.03.2018

Przeczytaj także: