Aldona Wiktorska-Święcka

Aldona Wiktorska-Święcka

dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA, pracownik naukowy, Uniwersytet Wrocławski

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, w tym finansowanych ze środków Programu Horyzont 2020. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Studies Association, European Urban Research Association.

Anna Janus

Anna Janus

doktor nauk o polityce, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski

Trener w zakresie prawa samorządowego, marketingu politycznego oraz funduszy strukturalnych.

W latach 2004-2016 związana z Samorządem Województwa Dolnośląskiego jako specjalista w zakresie funduszy strukturalnych.

Obecnie koordynatorka i ekspertka w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe. Głównym obszarem badawczym jest partycypacja na szczeblu lokalnym oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego w aspektach prawnych oraz politologicznych.

W ciągu ostatnich lat ekspertka ds. programów rewitalizacji na szczeblu gminnym. Autorka wielu publikacji w zakresie interesujących jej obszarów naukowych.

W ramach projektu odpowiedzialna za Pakiet 3 – „Żywe Laboratorium”. Prywatnie miłośniczka literatury brytyjskiej oraz działaczka społeczna.

Mariusz Dybał

Mariusz Dybał

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor publikacji z zakresu systemów emerytalnych, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw.

Prowadzi badania naukowe z zakresu efektywności i skuteczności systemów emerytalnych.

Profesor wizytujący oraz uczestnik staży naukowych m.in. w Piraeus University of Applied Sciences, Sankt Petersburg State University, Siauliai University, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Julius-Maximilians Universitat Wurzburg, Universidad Pablo de Olavide.

Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych m.in. Ekonomia – Wroclaw Economic Review; Journal of Young Scientist; Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne; Public Governance, Administration and Finances Law Review; Journal of Applied Research Review.

Przewodniczący cyklicznej konferencji naukowej Zabezpieczenie emerytalne / Old-age security.

Pasjonat wycieczek turystycznych aktualnie zredukowanych do tras między pracą, domem a żłobkiem.

Paweł Timler

Paweł Timler

socjolog, właściciel firmy Socjoskop

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Badań Ankietowych na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).

Z wykształcenia i zamiłowania socjolog, badacz i analityk sprawnie poruszający się w obrębie badań społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych. Różnorodność zrealizowanych projektów badawczych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, zaowocowała bogatym doświadczeniem i umiejętnością stosowania szerokiego wachlarza metod i technik badawczych.

Doświadczenia managerskie zdobywał kierując działem badań marketingowych w Kantar Media oraz jako dyrektor Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. Od kilku lat prowadzi działalność na własne konto pod marką Socjoskop.

Ciekawy świata, uwielbiający podróże i poznawanie nowych miejsc i ludzi badacz zafascynowany odkrywaniem nieoczywistych znaczeń i zależności i raczej motywów niż skutków. Zapalony żeglarz, kapitan jachtowy regularnie żeglujący z przyjaciółmi po mniej lub bardziej egzotycznych wodach.

Marek Ferenc

Marian Ferenc

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior

Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki, studiów podyplomowych: „Doskonalenie organizacji i zarządzania”, „Rachunkowość i kontrola finansowa”, „Zarządzanie na Jednolitym Rynku”, „Zarządzanie jakością”.

Inspirator niestandardowego podejścia do aktywizacji osób starszych. Zwolennik implementacji istniejących europejskich rozwiązań włączania osób starszych w życie społeczne. Kreator wolontariatu kompetencyjnego.

Doświadczenie w zarządzaniu MŚP jako członek zarządu i rady nadzorczej w tym współwłaściciel spółek kapitałowych, doradca i konsultant. Doświadczenie w sektorze NGO jako członek zarządu fundacji, stowarzyszenia, fundator, inicjator.

Kierownik projektów: „@ktywny Senior”, „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS), międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig), „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+). Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

Jerzy Lech

Jerzy Lech

Członek zarządu, pełnomocnik Fundacji Aktywny Senior

Nazywam się Jerzy Tadeusz Lech, ostatnie jest nazwiskiem i bardzo niedawno skończyłem 70. Jestem mieszkańcem Popowic od ponad 40 lat. Znam Popowice i nie obce mi są problemy współmieszkańców w wieku 65+.

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską i mam za sobą bogate doświadczenie zawodach technicznych oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi a także życiowe.

Na emeryturze w ramach wolontariatu kompetencyjnego pogłębiam wiedzę z obszaru działania 3 Sektora. Brałem udział w kilku projektach krajowych i unijnych.

Aktualnie też, jako wolontariusz wspieram Marka Ferenca w działalności jego „Fundacji Aktywny Senior” do zarządzania której, udzielił mi nieograniczonego pełnomocnictwa.

Chciałbym, aby we Wrocławiu i na Popowicach, żyło się w godnych warunkach i jeszcze lepiej niż dotychczas w otoczeniu zieleni i kwiatów oraz w dobrosąsiedzkich stosunkach międzyludzkich. Mamy do tego prawo i warunki, których nie możemy zaprzepaścić.

Tomasz Kapłon

Tomasz Kapłon

Rzecznik prasowy projektu

Dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny i internetowy z wieloletnim doświadczeniem w mediach.

W latach 1997-2003 rzecznik prasowy Dyrekcji Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. (na Dolny Śląsk). Dobrze wyszkolony przez tę firmę.

Redaktor naczelny portalu www.popowicewroclaw.pl który to portal funkcjonuje już piąty rok i przedstawia problemy tego osiedla. Skupia on coraz więcej czytelników.

Samorządowiec, mający za sobą dwie kadencje w Radzie Nadzorczej SMLW Popowice. Od dziesięciu lat redaguje kwartalnik „Nasze Popowice” wydawany przez tę spółdzielnię.

Radny JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Uważny obserwator życia samorządowego na Popowicach, ale też inicjatyw mieszkańców. Lokalny patriota Popowic, ceniący wiedzę i zaangażowanie w sprawy osiedla. Szukający sprzymierzeńców w dokonywaniu zmian warunków życia mieszkańców Popowic, wspierający nowe inicjatywy i grupy.

Konrad Postawa

Konrad Postawa

Specjalista ds. Administracji i Wsparcia IT

Jestem absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzę własną działalność gospodarczą w ramach której świadczę usługi IT dla moich klientów.

Specjalizuję się w projektowaniu, implementowaniu oraz wdrażaniu stron internetowych, a także w modyfikacji już istniejących projektów. Przygotowuję także infografiki, reklamy, logotypy oraz wizytówki i to zarówno w wersji rastrowej jak i wektorowej.

Od kilku lat prowadzę szkolenia z zakresu IT i to zarówno z obsługi programów i pakietów biurowych dla firm i organizacji jaki i z podstaw posługiwania się komputerem oraz internetem dla Seniorów. To właśnie z osobami 65+ pracowałem w ciągu ostatnich lat najczęściej za co otrzymałem wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu oraz zostałem wyróżniony na Gali Wrocławskie Oblicza Wolontariatu w roku 2018.

Od roku jestem także Radnym osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w mojej pracy społecznej staram się wyszukiwać najlepszych kanałów komunikacji między Radą Osiedla a mieszkańcami.

Anna Miśniakiewicz

Anna Miśniakiewicz

Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Projektowanie Usług SWPS i School of Form w Poznaniu, czynny architekt Izby Architektów Polskich.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w obszarze zrównoważonego rozwoju współczesnych miast, architektury pro-społecznej, projektowaniu zorientowanym na użytkowników (human centered design) i w zgodzie z naturą. Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół problematyki starzenia się społeczeństwa i kwestii architektoniczno-społecznych z tym związanych, co rozważa w swojej pracy doktorskiej Przestrzeń miejska wobec potrzeb środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych. W 2016/17 roku prowadziła na Popowicach badania, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Potrzeby wrocławskiego środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska naukowo-akademickiego, m.in. współorganizując cykliczną Konferencje Naukową Doktorantów Miasto dla Ludzi, współprowadząc koło naukowe Aktywizacja Architektury Mieszkaniowej, organizując wystawy prac studenckich czy wykłady prof. wizytujących.