Wspólne tworzenie – tak to się zaczęło

ROK 2014

Co-EldeRlyW latach 2013 – 2014 Fundacja uczestniczyła w projekcie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG, z Włochami (Lider), Niemcami, Wielką Brytanią, i Szwecją – „Co-Housing and Social housing for Elder’s„. Celem projektu było poznanie funkcjonowania wspólnot określanych w Europie jako co-housing i wypracowanie podstaw do zastosowania tego modelu w grupie seniorów. Po jego zakończeniu zrodził się pomysł kontynuowania tej idei oraz próby implementacji do polskich realiów.

Określenie i idę cohousingu we Wrocławiu nazwano kooperatywami mieszkaniowymi. Zaplanowano ich realizację na nowo planowanym osiedlu Nowe Żerniki, określając je jednocześnie jako WUWA 2.

Wspólnoty SąsiedzkieSzukając zastosowania elementów idei cohousingu we Wrocławiu w istniejącej zabudowie blokowej, postanowiliśmy ten angielki termin określać mianem wspólnoty sąsiedzkie.

Już w sierpniu 2014 roku podjęto decyzję o pierwszym spotkaniu na ten temat z przedstawicielami mieszkańców Popowic oraz innymi interesariuszami takimi jak np. MOPS, Wrocławskie Centrum Seniora, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. senioralnych i innymi.

Pełne sprawozdanie z wydarzenia – czytaj więcej.

ROK 2016

W IV kw 2016 na wrocławskich Popowicach Fundacja Aktywny Senior zrealizowała mini projekt pod nazwą „Przestrzeń publiczna dla seniorów”. Szczegóły z realizacji projektu w chronologicznej kolejności przedstawiają załączone materiały. Wyniki tego mini-projektu, a właściwie mini-diagnozy były inspiracją dla Fundacji AS do dalszego interesowania się i szukania rozwiązań, tożsamych z potrzebami seniorów w zakresie mieszkalnictwa. Poniżej przedstawiono kolejno fazy realizacji tego projektu i załączono odpowiednio w kolejności dokumenty realizacyjne.

  1. W zespole zaplanowano przedsięwzięcie.
  2. Pisemnie zaproszono sąsiadów i wspólnie rozmawiano przy kawie i herbacie.
  3. W trakcie spotkania poproszono zebranych o wypełnienie ankiety.
  4. Dokonano analizy ankiety i opracowano jej wyniki.
  5. Opisano przebieg projektu w postaci sprawozdania.
  6. Sporządzono szczegółowy raport z projektu.
  7. Wyciągnięto wnioski na podstawie ankiety i zgłaszanych wniosków i postulatów podczas spotkania korzystając z techniki moderowanych warsztatów.
  8. Sporządzono pismo ewaluacyjne z załączonymi wnioskami i dostarczono potencjalnym interesariuszom.

Wspólne tworzenie, tak może ewaluować

ROK 2017/2018

Fundacja jako partner konsorcjum 10 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzonty 2020 realizuje wraz Uniwersytetem Wrocławskim projekt „Współtworzenie usług publicznych w Europie” („Co-Creation of public services in Europe – CoSIE„).

Fundacja Aktywny Senior z Uniwersytetem Wrocławskim wspólnie tworzy tak zwane żywe laboratorium, sprawdzające czy na wrocławskich Popowicach może zaistnieć formuła wspólnego tworzenia, a zarazem innego podejścia w zagospodarowaniu przestrzeni w której mieszkamy. Dla celów projektowych działania te nazwano projektem Laboratorium Popowice o akronimie ProPoLab.