Kim jesteśmy?

Uniwersytet Wrocławski - logoUniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis) jest jedną z najlepszych uczelni publicznych w Polsce. Polski okres Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął się w 1945r. Nie oznacza to jednak, że z tą datą należy wiązać powstanie wyższej uczelni we Wrocławiu. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661.  Historia Uniwersytetu odzwierciedla historię Dolnego Śląska, na której to ziemi został ufundowany. Zatem należy wspomnieć o nieudanej próbie, która miała miejsce w 1505r., kiedy to król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk podpisał akt fundacyjny uczelni uniwersyteckiej obejmującej wydziały teologii, prawa, medycyny oraz filozofii. Inicjatywa nie doszła jednak do skutku, ponieważ papież Juliusz II odmówił swej zgody. Skuteczną okazała się dopiero inicjatywa cesarza Leopolda I Habsburga, który to w 1701r. podpisał w Wiedniu akt fundacyjny, powołujący do życia uniwersytet, który na część władcy nazwano Leopoldiną. Kamień węgielny Leopoldiny tworzyło założone w XVII wieku kolegium jezuickie składające się z dwóch wydziałów: teologii katolickiej i filozofii. W 1811r. król Prus Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern na podstawie osobnego edyktu dokonuje reorganizacji uczelni. W efekcie połączono Akademię Leopoldyńską z założonym w 1506 roku we Frankfurcie nad Odrą Uniwersytetem Viadrina. Siedzibą połączonego uniwersytetu stał się Wrocław a sama uczelnie składała się z pięciu wydziałów: filozofii, teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny.

Czym się zajmujemy?

Celem nadrzędnym Uniwersytetu jest rozwijanie i krzewienie wiedzy przez swobodną wymianę myśli naukowej w duchu poszanowania godności drugiego człowieka.  W tym celu na Uniwersytecie Wrocławskim, na dziesięciu wydziałach, ma miejsce nieskrępowane prowadzenie i promowanie wszechstronnych badań naukowych oraz działań kulturotwórczych. Odbywa się kształcenie i wychowywanie ponad 25 tys. studentów i ponad 1400 uczestników studiów doktoranckich.  Ma miejsce również rozwój blisko dwutysięcznej kadry naukowej.

Dlaczego bierzemy udział w projekcie?

Chcemy odkrywać i poszerzać wiedzę. W ramach programu Horyzont 2020 i przy udziale 24 partnerów z 10 krajów chcemy sprawdzić czy innowacje w publicznym sektorze mogą być osiągnięte w wyniku partnerstwa między dostarczycielami usług a beneficjentami usług.